Warunki gwarancji

Wszystkie produkty 376west objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty doręczenia  przedmiotu zamówienia.

Warunki reklamacji: Reklamacji podlega niezgodność towaru z umową.
Podstawa prawna: Ustawa z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176

W przypadku wyrobów ze skóry gwarancji nie podlegają:

 • Uszkodzenia spowodowane przez normalne zużycie.
 • Uszkodzenia mechaniczne.
 • Wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu.
 • Zabrudzenia.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub warunki eksploatacji.
 • Różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry.


W przypadku sprzętu komputerowego gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach:

 • Uszkodzenia spowodowane przez normalne zużycie, nieprawidłowe użytkowanie lub warunki eksploatacji, nieprawidłowe zastosowanie lub przechowywanie; uszkodzenia powstałe w wyniku obsługi, testowania, dostosowywania, instalacji, konserwacji, wprowadzania zmian - bez ograniczeń; uszkodzenia powstałe w wyniku zmiany oprogramowania lub innych zmian wprowadzanych przez inne podmioty niż producent lub autoryzowany serwis,  niewłaściwe stosowanie źródeł zasilania, siłę fizyczną lub elektryczną, błąd użytkownika, nie przestrzeganie instrukcji lub powstałe w wyniku innych działań niewynikających z błędów producenta, włączając w to uszkodzenie lub zagubienie w trakcie dostawy lub transportu.
 • Uszkodzenia wynikające z przyczyn zewnętrznych, np. powodzi, burzy, pożaru, działania piasku, zanieczyszczeń, trzęsienia ziemi, siły wyższej, narażenia na działanie promieni słonecznych, warunków pogodowych, wilgoci, wysokiej temperatury, drgań lub środowiska korozyjnego, skoków napięcia, wycieku z baterii, kradzieży bądź uszkodzeń spowodowanych przez przyłączenie innych produktów, których podłączanie nie jest zalecane.
 • Uszkodzenia lub utrata danych, spowodowane przez (i) współpracę z aktualnymi oraz/lub przyszłymi wersjami systemów operacyjnych lub innymi aktualnymi oraz/lub przyszłymi programami i sprzętem, (ii) wirusa komputerowego, robaka, program szpiegujący, konia trojańskiego lub uszkodzenie zawartości pamięci, czy też (iii) niewłaściwe działanie lub wadę produktu.
 • Nieoryginalne produkty/części lub produkty/części towarzyszące, które są niekompatybilne z produktem. 
 • Produkt, (i) którego numer seryjny uległ zmianie, zatarciu lub został usunięty; (ii) który wykazuje znaki nieprawidłowego manipulowania, (iii) który posiada niezgodne numery seryjne; lub (iv) posiada niezgodne czy też nie pochodzące od firmy producenta części obudowy lub części.
 • Akcesoria, w tym między innymi jednorazowe baterie alkaliczne, wyjmowane bezpieczniki, folie ochronne na ekran, wtyczki i torebki.


Gdzie można uzyskać informacje o przepisach konsumenckich obowiązujących na terenie UE

 • Europejskie Centra Konsumenckie oferują przede wszystkim bezpłatne doradztwo i pomoc obywatelom i rezydentom krajów UE, Islandii i Norwegii w sprawie towarów i usług zakupionych od podmiotów z siedzibą w innych krajach UE, Islandii lub Norwegii.
 • Aby uzyskać informacje o przepisach konsumenckich obowiązujących na terenie UE, skorzystaj ze strony http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm
 • Europejskim Centrum Konsumenckie http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

 

Gwarancja i reklamacje

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności zakupionego Towaru z umową sprzedaży w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 5. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 6. W celu złożenia reklamacji należy udać się do punktu odbioru 376west znajdującego się przy ul. Wiejska 17 w Warszawie (00-480) wraz z dowodem zakupu oraz reklamowanym produktem – na miejscu personel sporządzi wniosek reklamacyjny.
 7. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można również przesłać na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 8. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 10. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłączona zostaje odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Oświadczenie odstępienia od umowy/zgłoszenie reklamacji - prosimy o wypełnienie protokołu.