22.10.2013

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
1.2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
1.3. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
1.4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
1.5. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień,
1.6.  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego 376west, umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, waluta,
1.7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,
1.8. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e – mail, o której mowa w pkt. IV.4.1.
1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin,
1.10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.11. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne),
1.12. Sklep Internetowy 376west (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.376west.com,
1.13. Sklep fizyczny 376west (Sklep fizyczny) – punkt odbioru 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, znajdujący się przy ul. Wiejskiej 17 w Warszawie,
1.14. Strona (Strony) – Usługodawca i Klient,
1.15. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej,
1.16. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
1.17. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe oferowane w Sklepie Internetowym 376west,
1.18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
1.19. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www. 376west .com,
1.20. Usługodawca – 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-541), adres: ul. Rozbrat 6 lok.2; kapitał zakładowy 5 000,00 zł, w całości opłacony, reprezentowana przez Agnieszkę Sobczyńską - Solomon KRS 0000470202, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII wydział gospodarczy KRS; NIP: 701-038-88-60,  REGON: 146789550,
1.21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktu, sposób płatności i dostawy.


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także udostępniania Klientom i korzystania przez Klientów z usług Sklepu Internetowego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  3.1. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym,
  3.2. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego 376west i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość,
  3.3. zlecenie dostawy zakupionych w ramach Sklepu Internetowego 376west Produktów.
 4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego 376west niezależnie od tego, czy dokonali Rejestracji.
 5. Usługodawca ma prawo powierzyć obsługę Sklepu, w tym realizację usług, osobie trzeciej (podwykonawstwo).
 6. Minimalne wymagania techniczne systemu teleinformatycznego, konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego 376west:
  6.1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
  6.2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  6.3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 7. Usługodawca oświadcza, że wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  7.1. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
  7.2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  7.3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  7.4. zapamiętywania informacji o Klientach, co pozwala na precyzyjny dobór treści wyświetlanych w ramach witryny 376west, a także treści i reklam wysyłanych do Klientów w postaci newslettera.
 8. Klienci mogą nie wyrazić zgody na zapisywanie plików cookies na ich urządzeniu, może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Sklepu, takich jak logowanie do serwisu, dodawanie produktów do koszyka, czy precyzyjny dobór wyświetlanych treści i reklam.
 9. Aby zrezygnować z zapisu plików cookies na urządzeniu, należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, wyłączając w opcjach prywatności funkcję zapisu plików cookies. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych:
  Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=114836
  Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
 10. Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, zamieszczone na stronie elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 12. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 13. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 376west.com

 1. W ramach serwisu www.376west.com Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego albo, w przypadku braku rejestracji, każdorazowo, z chwilą skorzystania przez Klienta z serwisu Sklepu. W obydwu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu może być odpłatne. Informacje co do odpłatności zostaną zamieszczone na stronach Sklepu w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z tych Usług.
 4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego 376west następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu, ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z serwisu Sklepu.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  7.1. korzystania z serwisu Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  7.2. niepodejmowania działań, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej,
  7.3. niepodejmowanie czynności informatycznych lub innych, mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  7.4. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,
  7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  7.6. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 8. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
 9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu

 1. Klient może dokonać zakupu, tj. zawrzeć umowę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu, wybranych Produktów. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.376west.com, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym 376west i złożyć Zamówienie, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:
  4.1. wiadomość e-mail o tytule „Potwierdzenie zamówienia”, będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu  oraz potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia,
  4.2. wiadomość e-mail o tytule „Oczekuje na płatność przelewem”, informujący o statusie płatności - w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym.
  4.3. wiadomość e-mail o tytule „Oczekuje na weryfikację PayU”, informujący o statusie płatności - w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem serwisu PayU.
  4.4. wiadomość e-mail o tytule „Oczekuje na weryfikację PayPal”, informujący o statusie płatności - w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.
  4.5.  wiadomość e-mail o tytule „Zamówienie jest przygotowywane”, informujący o statusie zmówienia.
  4.6. wiadomość e-mail o tytule „Wysłane”, informujący o zrealizowaniu zamówienia.
 5. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po dokonaniu płatności, a w przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. VI.1.3, niezwłocznie po Potwierdzeniu Zamówienia.
 6. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od dnia dokonania płatności, a w przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. VI.1.3 ,  od dnia Potwierdzenia Zamówienia i jest uzależniony od lokalizacji towaru w magazynach.
 8. Informacja o czasie realizacji Zamówienia, czyli orientacyjnym czasie liczonym od dnia dokonania płatności, a w przypadku wyboru opcji, o której mowa w pkt. VI.1.3,  od dnia Potwierdzenia Zamówienia, do chwili wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, podawana jest na stronie internetowej i uzależniona jest od wyboru metody wysyłki oraz kraju dostawy.
 9. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres. Koszty dostawy zostaną określone w czasie składania Zamówienia.
 10. W Zamówieniu Klient wskazuje dane niezbędne do jego realizacji: imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub inne dane wskazane przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  11.1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  11.2. niekompletności przesyłki,
  11.3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
  ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy spedycyjnej (druk protokołu reklamacyjnego w formacie pdf znajduje się w ramach strony internetowej Sklepu, w sekcji Gwarancje) lub jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
 12. W przypadkach opisanych w pkt. IV.11. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, pod adresem e-mail: shop@376west.com lub 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa.

 

V. Ceny produktów

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego 376west, zamieszczone przy produkcie:
  1.1.
 podawane są w złotych polskich (PLN),
  1.2. zawierają podatek VAT,
  1.3. nie zawierają kosztów przesyłki,
  1.4. nie zawierają ewentualnych opłat celnych.
 2. Klient ma możliwość wyboru waluty EUR, przy czym cena w EUR przelicza się z waluty PLN według kursu średniego NBP, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca, w którym składane jest Zamówienie.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Produktu, waluty transakcji, ilości sztuk, metody wysyłki przedmiotu zamówienia oraz metody płatności, a następnie w Potwierdzeniu Zamówienia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. Formy płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1.1. poprzez PayU lub PayPal- płatność online,
  1.2.  przelewem bankowym,
  1.3. za pobraniem – gotówka w momencie odbioru przesyłki u kuriera,
 2. W przypadku wyboru płatności poprzez PayU lub PayPal– Klient, po wybraniu danej opcji płatności, zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności on-line w sklepie internetowym 376west są dokonywane za pośrednictwem PayU S.A. oraz PayPal, które gwarantują bezpieczeństwo płatności w ramach platform, spełniających  wymogi Payment Card Industry Data Security Standard (światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych). Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z PayU oraz PayPal odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer).


 3. Klient jest informowany o możliwych opcjach płatności przy składaniu Zamówienia. Dopuszczalne opcje płatności mogą być powiązana z rodzajem produktu lub miejscem odbioru Zamówienia.
 4. Klient w przypadku jednego Zamówienia ma możliwość skorzystania z jednej opcji płatności.
 5. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia: otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia (pkt VI.1.1, VI.1.2 i VI.1.3.), transakcja ulega anulowaniu (rozwiązanie Umowy sprzedaży).

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa lub na adres e-mail: shop@376west.com.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został umieszczony na stronie internetowej Sklepu, w sekcji Gwarancje.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
  4.1. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
  4.2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:
  8.1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  8.2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

VIII. Niezgodność Towaru z umową

 1.  Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 4. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można przesłać na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji znajdują się w ramach strony internetowej Sklepu, w sekcji Gwarancje.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie niezgodności zakupionego Towaru z umową sprzedaży w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia.
 6. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 7. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się w ramach strony internetowej Sklepu, w sekcji Gwarancje).
 8. Reklamację należy odesłać na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Usługodawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


IX. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego 376west.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: 376west Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rozbrat 6 lok.2, 00-541 Warszawa w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu, powodujących powstanie szkody po stronie Klienta.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. W trakcie korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.


X. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego 376west i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  2.1. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego 376west przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  2.2. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
  2.3. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego 376west,
  2.4. niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej.
 3. Usługodawca może zawiesić świadczenie usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, ale nie może to w jakikolwiek sposób naruszyć praw Klienta.


XI. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez  zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawiadomi Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie zawiadomiony na wskazany przez niego adres e – mail.


XII. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane przez siebie na stronie Sklepu.
 2. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania na stronie Sklepu:
  2.1. danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  2.2. treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
  2.3. treści naruszających prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
  2.4. treści o charakterze obraźliwym bądź zawierających słownictwo naruszające dobre obyczaje,
  2.5. treści naruszających w jakikolwiek inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Treści, o których mowa w pkt. XII.2.
 4. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot), dostępnego dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Klienta.
 5. Jeżeli w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę, działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 6. Jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.


XIII. Promocje

 1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się informacje o Promocjach. Promocje dzielą się na:
  1.1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu, zgodnie z rabatem, kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu,
  1.2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w newsletterze,
  1.3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt.
 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego 376west, chyba, że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

XIV. Dane osobowe

 1.  Podanie przez Klienta danych osobowych, takich jak: pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania Zamówień lub świadczenia innych Usług, z których korzysta Klient.
 2. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania Zamówień lub świadczenia innych Usług, z których korzysta Klient.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

XV. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania nieodpłatnie biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego 376west.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy 376west korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie maila na adres: news@376west.com z prośbą o usunięcie z prenumeraty.

XVI. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XVII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych, będą oni związani postanowieniami Regulaminu w nowym brzmieniu, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2013  r.